Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 2019

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 2019
Drukuj Skomentuj

Zasady uzyskania odpowiednich stopni awansu zawodowego określone są w Karcie Nauczyciela. W związku z nowelizacją niektóre z nich zmienią się wraz z początkiem września 2019 r. Sprawdź, jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela i jakie są aktualne warunki uzyskania kolejnych stopni.

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

 

Są cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

 

 1. nauczyciel stażysta;
 2. nauczyciel kontraktowy;
 3. nauczyciel mianowany;
 4. nauczyciel dyplomowany.


W trakcie stażu na każdym stopniu awansu zawodowego nauczyciele realizują plan rozwojowy nauczyciela. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

Sprawdź, jak wyglądają plany rozwoju nauczyciela na naszej stronie: Plany rozwoju zawodowego.

 

Nauczyciel stażysta


Nauczycielem stażystą zostają osoby, które nie mają jeszcze żadnego stopnia awansu zawodowego. Stażystą zostaje się wraz z nawiązaniem stosunku pracy w danej szkole (bez składania wniosku). Dyrektor szkoły przydziela też nauczycielowi opiekuna stażu; jego zadaniem jest udzielanie pomocy oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy. Warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu jest:

 

 • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego (dokonana przez dyrektora szkoły, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców),
 • rozmowa z komisją kwalifikacyjną i uzyskanie jej akceptacji;


Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, przewodniczący zespołu nauczycieli i opiekun stażu.

Tytuł nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły.

 

Nauczyciel kontraktowy


Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat. Nauczyciel rozpoczyna staż na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, wraz z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Nauczycielowi kontraktowemu również jest przydzielony opiekun. Staż pracy trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu jest:

 

 • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego (dokonana przez dyrektora szkoły, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców),
 • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;


Komisję egzaminacyjną powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra

Tytuł nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę.

 

Nauczyciel mianowany


Nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczyna staż na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, wraz z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Staż pracy trwa 2 lata i 9 miesięcy.


Warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu jest:

 

 • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego (dokonana przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców);
 • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie,


Komisję kwalifikacyjną powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra.

Tytuł nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub kurator oświaty.

 

Wnioski o postępowanie kwalifikacyjne


Kiedy złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne albo egzaminacyjne? W zależności od stopnia awansu zawodowego:

 

 • nauczyciel stażysta i kontraktowy składają wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
 • nauczyciel mianowany składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu;


Uwaga! W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Złożenie wniosku w terminie do 30 czerwca pozwoli na wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia tego samego roku. Natomiast złożenie wniosku do 31 października pozwoli na wydanie decyzji do 31 grudnia tego samego roku.

 

Odwołanie się od opinii o ocenie dorobku nauczyciela


Nauczyciel może się odwołać od opinii o ocenie dorobku w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu albo nie uzyskał akceptacji komisji, może też ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania odpowiedniego do stopnia awansu po odbyciu dodatkowego stażu. Taki staż trwa 9 miesięcy.

 

Wynagrodzenie


Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi odpowiednia część kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Zależnie od stopnia awansu nauczyciela, na rok 2019 r. wynoszą one:

 

 • dla nauczyciela stażysty –100%,
 • dla nauczyciela kontraktowego –111%,
 • dla nauczyciela mianowanego –144%,
 • dla nauczyciela dyplomowanego –184%

 

Przedszkola.edu.pl inspiruje nauczycieli

 

Pamietaj, że nasz portal umożliwia nauczycielom wszystkich poziomów nauczania wymianę doświadczeń zawodowych poprzez publikacje opracowań związanych z nauczaniem, wychowaniem i organizacją pracy w przedszkolu. Publikacje znajdziesz w zakładce Dla nauczycieli.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi