Przedszkole Jutrzenka (Szczecin)

Adres:
Mazowiecka 2, Szczecin
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • język niemiecki
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • basen

Opis obiektu

Przedszkole Jutrzenka to placówka, w której dzieci z radością poznają świat, doskonale się przy tym bawiąc. Dbamy o to, by nasi wychowankowie zdobyli niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i intelektualne, które pozwolą im prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.   Naszym celem jest:   wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna edukacja z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. nauka poprzez zabawę, podstawową aktywność dziecka, ponieważ sprawia radość i przyjemność, a odpowiednio ukierunkowana staje się bardzo dokładnie zaplanowanym procesem dydaktyczno – wychowawczym. realizacja programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, doskonałe przygotowanie do szkoły. Stosowanie różnorodnych metod zapobiegających niepowodzeniom szkolnym, tj. dysortografia, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia. kształtowanie pozytywnej samooceny, pewności siebie, odpowiedzialności. Nabywanie umiejętności interpersonalnych tj. komunikacja,...

Galeria

Program nauczania

Metody Pracy:

 

 • Glottodydaktyka – edukacja językowa dzieciIinnowacyjna metoda opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego

Zabawy dydaktyczne, których zadaniem jest przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania (zajęcia mogą być prowadzone już w najmłodszej grupie przedszkolnej, a nawet znacznie wcześniej). Podstawową pomocą dydaktyczną są klocki LEGO do zabawy, nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki

 • Kinezjologia Edukacyjna jako metoda skutecznego rozwoju i uczenia się

Metoda ta bazuje na prostych ćwiczeniach ruchowych, mających na celu aktywizację i integrację asymetrycznych funkcji obu półkul mózgowych.

 • Metoda wspomagania rozwoju umysłowego i zdolności matematycznych dzieci

Opracowana przez prof. Gruszczyk – Kolczyńską o zakres kształcenia sprzyjający stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci, dobrze przygotowujący je do nauki matematyki w szkole.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

To psychoruchowe wspomaganie rozwoju dzieci, głównie wyizolowanych i nieśmiałych. Ćwiczenia tą metodą można stosować w każdej grupie wiekowej dzieci

 • Metoda Klanzy
 • „Porozumienie bez przemocy” – metoda opracowana przez dr Marschalla B. Rosenberga. Zadaniem tej metody jest przypomnienie, jak my ludzie powinniśmy wzajemnie odnosić się do siebie – jak słuchać (brać) i wyrażać (dawać).
 • Metoda Carla Orffa

Istotą metody jest emocjonalne, ruchowe i muzyczne zaangażowanie dzieci, twórcze obcowanie z muzyką, realizujące się w różnych formach – ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, pantomimie, grze na instrumentach.

 • Metoda Rudolfa Labana

Metoda ta nie narzuca nauczycielowi schematu zajęć . Obowiązują jedynie trzy zasady konstrukcji zajęć:

- zasada wszechstronności;

- zasada naprzemienności wysiłku i rozluźniania;

- zasada stopniowania trudności.

 • Pedagogika Celestyna Freineta

Działania, które podejmujemy, mają na uwadze przede wszystkim wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowości dziecka. Stąd pedagogika Celestyna Freineta obecna jest w naszym przedszkolu. Célestin Freinet opracował własną metodę nauczania początkowego, eliminującą podręczniki szkolne i tradycyjne sposoby prowadzenia zajęć lekcyjnych. Metoda wykorzystywała swobodną ekspresję, aktywność i twórcze działanie dziecka. Metodę swą oparł na pracy-zabawie, która najbardziej odpowiada potrzebom dzieci.

 • Pedagogika Marii Montessori

Podczas zajęć w naszym przedszkolu wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori. Metoda Montessori polega na wspieraniu rozwoju dziecka poprzez naukę w ruchu i aktywności. Stanowi przeciwieństwo „szkolnej ławki” wyrażającej surową dyscyplinę, bezruch i brak aktywności.

 • Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

Celem tego programu jest przede wszystkim taki wpływ na dziecko, aby umiało poradzić sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, które dostarcza mu życie. Dzieci uczą się również rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Kolorowanki