Wiadomości związane z hasłem "rozwój dzieci"

 • Rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym

  Rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym

  Wiek przedszkolny jest okresem, w którym dziecko nawiązuje wiele kontaktów społecznych, w tym często po raz pierwszy z rówieśnikami. Wszystkie interakcje z dorosłymi i innymi dziećmi są bardzo ważne dla rozwoju społecznego, ponieważ to dzięki nim maluchy uczą się wzorców i ról społecznych. Przeczytaj, jak wygląda rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wpływ telewizji na rozwój dziecka

  Wpływ telewizji na rozwój dziecka

  Wiele się mówi o wpływie mediów na zachowanie dziecka podkreślając, że właśnie z telewizji czerpie ono wzorce postępowania. Skutkom oglądania telewizji przypisuje się agresję i inne złe zachowania. Jednak niewielu rodziców wie jaki wpływ mają bajki i kreskówki dla dzieci na rozwój małego człowieka.
 • Tydzień uśmiechu w przedszkolu

  Tydzień uśmiechu w przedszkolu

  Kierunkiem pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej naszej placówki w roku szkolnym 2009/2010 jest wzbogacanie doświadczeń emocjonalnych i intelektualnych dzieci poprzez stosowanie technik Celestyna Freineta.
 • Jak dbać o prawidłową postawę u dziecka

  Jak dbać o prawidłową postawę u dziecka

  Najważniejszą rolą kierowanej aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym  jest wykształcenie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia. Istotne jest rozwijanie naturalnych predyspozycji dziecka w zgodzie z  wydolnością jego organizmu i kształtowania prawidłowej postawy ciała.  Prawidłowa postawa ciała ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka.
 • Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

  Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

  Świat, w którym wychowujemy nasze dzieci, jest niestety moralnie niejednoznaczny i nie wystarczy, że będziemy dbać o dyscyplinę i mieć nadzieje na lepszą przyszłość.
 • Rodzina - pierwsze środowisko kształtujące nawyki prozdrowotne

  Rodzina - pierwsze środowisko kształtujące nawyki prozdrowotne

  Środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina, w której przychodzi ono na świat. To ona przyczynia się do stawania się odrębną osobą. W niej również uczymy się pierwszych wzorców zachowań społecznych. Rodzina z jednej strony zapewnia zaspokojenie psychospołecznych potrzeb jednostki, z drugiej zaś umożliwia przystosowanie do społeczeństwa, jak również przenoszenie na kolejne pokolenia norm i wartości przyjętych w danej kulturze.
 • O prawidłowościach rozwoju motoryczności

  O prawidłowościach rozwoju motoryczności

  Przejawy motoryczności dziecka w wieku przedszkolnym możemy obserwować podczas jego spontanicznej i zorganizowanej aktywności fizycznej. Przy jej kształtowaniu należy pamiętać, że istnieje pewna ewolucyjnie zdeterminowana kolejność zdobywania umiejętności ruchowych.
 • Rola mass mediów w kształtowaniu osobowości młodego człowieka

  Rola mass mediów w kształtowaniu osobowości młodego człowieka

  "Człowiek na progu nowego stulecia żyje w świecie informacji przepełnionej doniesieniami o powszechności przemocy i agresji, i często sam staje się jej ofiarą.(…) Prawie codziennie prasa, radio i telewizja, informują o aktach gwałtu, bezmyślnych i okrutnych morderstwach oraz innych przestępstwach, coraz częściej dokonywanych przez młodzież a nawet dzieci. Brutalizacja i przemoc w różnej postaci, przenika do życia rodzinnego i środowiska szkolnego, kultury masowej i rozrywki oraz szerszego otoczenia społecznego. Od kilku lat niepokojąco obniża się wiek przestępców, narasta agresja i przemoc wśród nastolatków. Często akty agresji są kierowane na osoby przypadkowe i nie wiążą się ani z porachunkami osobistymi, ani rabunkowymi, ani z zawodem miłosnym.”
 • Wychowanie przez pracę w działalności opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu

  Wychowanie przez pracę w działalności opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu

  Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Prawidłowe kierowanie dzieckiem pozwala na stymulację rozwoju, zapobieganie jego nieprawidłowościom i dysharmonii, a przede wszystkim daje podstawy do kształtowania pełnej i dojrzałej osoby zarówno dziecka, jak i przyszłego dorosłego.
 • Wpływ zabawy na rozwój dziecka

  Wpływ zabawy na rozwój dziecka

  Wyodrębniamy trzy podstawowe rodzaje działalności człowieka: zabawę, naukę i pracę. Każdy z nich jest charakterystyczny i dominuje w różnych okresach życia i rozwoju człowieka.
 • Proces wychowania

  Proces wychowania

  Jednym z podstawowych zadań szkoły obok nauczania jest wychowywania. Współcześnie pojęcie „wychowanie” definiowane jest w pedagogice jako oddziaływanie na emocjonalno - motywacyjną [kierunkową] sferę osobowości, formowanie jej, zmienianie, kształtowanie, czy wyzwalanie w niej pożądanych stanów jak wzrost, rozwój czy samorealizacja, ale także jako efekt powyższych działań lub procesów.
 • Zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika

  Zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika

  Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie osobowości człowieka, umożliwienie mu samorealizacji i czynnego udziału w życiu społecznym. Zadania przedszkola to wszechstronne wychowanie dzieci przez świadome kierowanie ich rozwojem.