Terapia indywidualna - scenariusz zajęć

Terapia indywidualna - scenariusz zajęć
Oceń

Dziecko lat 7 z mpdz. postać mieszana (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim).

Ćwiczenia stymulująco – wyrównawcze
Czas trwania zajęć  -ok. 40 min
Cel.

  • Usprawnienie manualne
  • Usprawnienie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • Usprawnianie percepcji słuchowej
  • Usprawnianie motoryki całego ciała

1. Ćwiczenia manualne
- Segregowanie małych elementów (wg 4 podstawowych kolorów)
- Wyciskanie gąbki (obiema rękoma i prawa lewa na zmianę)

2. Ćwiczenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
- Składanie pociętych obrazków (4 i 6) elementów
- Wzory M.Frostig poziom podstawowy (kwadrat – obrysowywanie figury, wyszukiwanie takiej samej w zbiorze)

3. Ćwiczenia sprawnościowe
- Skakanie przez niską przeszkodę na jednej, obu nóżkach
- Czołganie na materacu
- Chodzenie po równoważni zgodnie  z poleceniem  

4. Ćwiczenie percepcji słuchowej
- Rozpoznawanie  dźwięków (najpierw wzrok + słuch,  następnie tylko słuch- uderzanie pałeczką w szkło, drewno, metal)

5. Zabawa dowolna
Pomoce: zeszyt ćwiczeń M. Frostig, obrazki pocięte 2 komplety, kolorowe literki, gąbka, szklanka, trójkąt muzyczny, deseczka.

Mózgowe porażenie dziecięce - charakterystyka zaburzenia

Mózgowe porażenie dziecięce (mpdz) to zbiorcze pojęcie – obejmujące różnorodne , zmieniające się wraz z wiekiem zaburzenia ruchu i postawy (porażenia, niedowłady, ruchy mimowolne, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia równowagi), współistniejące z innymi objawami trwałego uszkodzenia mózgu (padaczka, upośledzenia umysłowe, zaburzenia mowy, słuchu, wzroku). Powstałe uszkodzenia struktur mózgu dotyczą okresu ciąży, porodu lub pierwszych 3 latach życia.

Porażenie mózgowe znane jest od czasów starożytnych znaną postacią historyczną z porażeniem mózgowym jest cesarz rzymski Klaudiusz. Różnorodność zaburzeń ruchowych i współistniejących z nimi innych objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (oun) jest przyczyną wyodrębnienia kilku postaci mpdz.

1. Postacie spastyczne (będące wyrazem uszkodzenia ośrodków i dróg mózgowych kierujących dowolną czynnością ruchową są to:
- Niedowład połowiczy prawo lub lewostronny
- Niedowład spastyczny czterokończynowy( z przewagą kończyn górnych)
- Obustronny niedowład kurczowy (z wybitną przewagą zmian w kończynach dolnych)

2. Postacie móżdżkowe (będące wynikiem uszkodzenia móżdżku, charakteryzujące się zaburzeniami równowagi i często współistniejącym wodogłowiem)

3. Postacie pozapiramidowe (będące wynikiem uszkodzenia struktur mózgowych a charakteryzujące się różnorodnymi ruchami mimowolnymi lub uogólnioną sztywnością mięśniową i ubóstwem ruchów

4. Postacie mieszane

W aktualnej definicji mpdz podkreśla się, że chociaż objawy są wynikiem trwałych uszkodzeń cun to jednak ulegają znacznej ewaluacji wraz z wiekiem dziecka, w miarę dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego. Mpdz podobnie jak wiele innych chorób układu nerwowego, uwarunkowane jest wieloczynnikowo. Uszkodzenie oun zależy zarówno od stopnia ciężkości urazu okołoporodowego np. zamartwicy, jak i osobniczej, genetycznie uwarunkowanej wrażliwości mózgu płodu lub noworodka na  czynniki niekorzystne.

Rozpatrując problemy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym należy mieć na uwadze 10 zasad....
1. "Mpdz nie jest jednorodnym zespołem klinicznym.
2. Przyczyna mpdz- to uszkodzenie niedojrzałego mózgu w okresie ciąży, porodu
3. Poprawa opieki prenatalnej nie wpłynęła na częstość występowania mpdz
4. Wcześniactwo jest najistotniejszym, a uraz okołoporodowy lub zamartwica rzadkim czynnikiem zagrożenia mpdz
5. Żaden z płodowych i okołoporodowych czynników zagrożenia nie przesądza o wystąpieniu mpdz u dziecka

Twoje uwagi i pomysły

Tagi