Urlopy nauczycieli przedszkola

Urlopy nauczycieli przedszkola
Drukuj Skomentuj

Kodeks pracy reguluje przywileje urlopowe nauczycieli przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Nauczycielom to prawo przysługuje w szerszym zakresie niż pracownikom niepedagogicznym i nauczycielom placówek prowadzonych przez inne organy. Z jakich urlopów może skorzystać nauczyciel w przedszkolu?


Urlop wypoczynkowy

 

Nauczyciele pracujący w samorządowych przedszkolach korzystają z wypoczynku na zasadach określonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych. Pedagog zatrudniony przez  rok kalendarzowy w pełnym wymiarze zajęć ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów bez względu na staż pracy. Nauczyciel, który nie przepracuje pełnego roku, ma do wykorzystania proporcjonalny urlop według przeliczenia, zgodnie z którym za każdy miesiąc pracy przysługuje 1/12 wymiaru urlopu mnożonego przez 35 dni, a jeśli wynik matematyczny nie będzie obejmował pełnych dni, dokonuje się zaokrąglenia urlopu w górę (art. 64 ust. KN w zw. z art. 1551 § 1, art. 1552a § 1 i art. 1553 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917). Niepełne miesiące pracy na początku lub końcu zatrudnienia zaokrągla się w górę i przyjmuje do wyliczeń po 1/12. Do urlopu proporcjonalnego ma prawo także nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć (wymiar etatu mnoży się przez 35 dni przy zatrudnieniu przez cały rok kalendarzowy) i tu także stosuje się zasadę zaokrąglania wymiaru urlopu do pełnego dnia w razie uzyskania ułamkowego wyniku – art. 154 § 2 k.p.

Plan urlopów nie zawiera czterech dni tzw. urlopu na żądanie. Jeśli plan nie uwzględnia 31 dni roboczych, w pozostałym zakresie dyrektor z nauczycielem (dyrektor z organem prowadzącym) indywidualnie ustalają termin wypoczynku – art. 163 § 1 i § 11 k.p. Dyrektor (organ prowadzący) jest obowiązany udzielić na żądanie nauczyciela (dyrektora) i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu – art. 1672 k.p. 

 

 

 

 

Sprawdź również: Ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela?


Urlopy bezpłatne

 

Nauczyciele, w tym dyrektorzy, mają duże możliwości korzystania z urlopów bezpłatnych niż ogół pracowników.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i 2a KN urlop bezpłatny na czas zajmowania następujących stanowisk lub pełnienia funkcji otrzymują nauczyciele: 

 

 

  • mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty; 
  • przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru, w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi oraz schroniskami dla nieletnich na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych;
  • z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru;
  • skierowani do pracy w szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich. 

 

Przepis stanowi, że nauczyciel w każdej z opisanych sytuacji ma prawo do urlopu, dyrektor (organ prowadzący) ma obowiązek jego udzielenia nauczycielowi (dyrektorowi), nawet bez złożenia wniosku przez nauczyciela (dyrektora), jak najszybciej po dowiedzeniu się o zaistnieniu okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2 i 2a KN. Urlop trwa przez cały czas zajmowania stanowiska, pełnienia funkcji lub skierowania do szkoły europejskiej. Dyrektor ma obowiązek złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed udzieleniem urlopu bezpłatnego z tych powodów.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 KN nauczyciel ma prawo otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a także z innych ważnych przyczyn. Urlopu udziela dyrektor na  wniosek nauczyciela (organ prowadzący – dyrektorowi na jego uzasadniony wniosek) na czas określony, jeśli nie doprowadzi to zakłócenia toku pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Dyrektor nie ma obowiązku udzielenia nauczycielowi (organ prowadzący – dyrektorowi) urlopu bezpłatnego, jeżeli uzna, że nie pozwala na to tok pracy placówki (§ 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania, Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5 – dalej RUNUK). Urlop powinien zostać udzielony na czas określony, wskazany we wniosku nauczyciela, gdyż dyrektor nie może go wydłużyć tylko z własnej inicjatywy ani udzielić bezterminowo. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy nauczyciela, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 174 § 2 k.p.).

 

 

Urlopy związane z uprawnieniami rodzicielskimi

 

Prawo w niewielkim stopniu reguluje urlopy nauczycieli związane z rodzicielstwem. Na zasadach dotyczących ogółu pracowników pracownicy pedagogiczni korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, urlopów dla rodziców adopcyjnych według zasad uregulowanych w dziale VIII k.p., z modyfikacjami dotyczącymi urlopu wychowawczego, które określa art. 67a–b i art. 67d KN.

Nauczyciel występuje do dyrektora z wnioskiem o urlop wychowawczy, a dyrektor do organu prowadzącego, co najmniej na miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. Termin zakończenia urlopu wychowawczego musi przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, czyli 31 sierpnia; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega  skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu co w praktyce może oznaczać, że przekroczy 35 miesięcy (lub 36 miesięcy, gdy drugi rodzic nie żyje, nie ma władzy rodzicielskiej lub została mu ograniczona). Nauczyciel ma prawo zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego: w każdym czasie – za zgodą dyrektora (w przypadku urlopowanego dyrektora – za zgodą organu prowadzącego) – albo z uwagi na organizację pracy przedszkoli – z początkiem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu organu udzielającego urlopu, co najmniej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy. Na takich samych zasadach, co pozostali pracownicy nauczyciel (dyrektor) uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi (organowi prowadzącemu) pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. 

 

 

 

Urlop szkoleniowy

 

Według art. 68 ust. 1 KN oraz § 1 ust. 2 w zw. z § 2–9 RUNUK prawo do płatnego urlopu na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przysługuje wyłącznie nauczycielom (także dyrektorom) zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którzy kształcą się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora (organ prowadzący). Skierowanie powinno określać zarówno konkretną uczelnię, jak i kierunek studiów.

 


Sprawdź także: Harmonogram pracy przedszkoli w wakacje Kraków 2021

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!