Ustawa żłobkowa

Ustawa żłobkowa
Drukuj Skomentuj

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech z dnia 4 lutego 2011 roku, zwana ustawą żłobkową, jest dziełem którego utworzeniu przyświecały cele ustanowienia lepszych warunków dla rozwoju systemów opieki nad małymi dziećmi, a także podniesienia standardów ich już istniejących form.

Ustawodawca dostrzegł problem, z którym boryka się przeważająca część opiekunów małych dzieci – powrót do aktywności zawodowej. Wiele młodych par nie decyduje się na dziecko lub odkłada decyzję o powiększeniu rodziny – na czas stabilizacji i bezpieczeństwa zawodowego i finansowego. Dlaczego? Z obawy przed problemem z powrotem na poprzednie stanowisko pracy, ze strachu o znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia z uwagi na to, że długi okres nieobecności obniża ich szanse na rynku pracy.

Nie jest tajemnicą, że problem ten w przeważającej części dotyka kobiet. Regulacje w zakresie niedyskryminacji w zatrudnianiu ze względu na płeć, zawarte m. in. w przepisach Konstytucji czy Kodeksie Pracy nie dają młodym matkom żadnych konkretnych narzędzi na realne zabezpieczenie szybkiego powrotu do pracy lub możliwości podjęcia pracy i jednocześnie kontynuowania opieki nad dzieckiem, a rzeczywistość nie zapewniała takich warunków. Ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach nie odpowiadała zapotrzebowaniu, możliwość utworzenia nowych placówek wiązała się z koniecznością spełnienia wymogów placówki służby zdrowia.

 

Jeżeli twoje dziecko idzie do przedszkola, dowiedz się więcej o opłatach. Zobacz: Nowe opłaty za przedszkola

Nowa ustawa ograniczyła bariery administracyjne – wyjęła żłobki spod kurateli ministerstwa zdrowia i przekazała je do ministerstwa pracy, wprowadziła również nowe formy wspieranej przez państwo opieki nad najmłodszymi. Gminy, do których zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli, przystępują do tworzenia nowych miejsc w istniejących już placówkach. Zwiększają również standard świadczonej opieki, co niewątpliwie wpływa na wysokość pobieranych od rodziców opłat i dzięki temu zwiększa oczekiwany przez nich poziom sprawowanej opieki i ilość niezbędnych miejsc.

Żłobki mają zapewnić opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez prowadzanie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku. Według nowej ustawy godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się w regulaminie organizacyjnym, biorąc pod uwagę opinie rodziców co przyczynia się do dopasowania do czasu pracy rodziców, oferując większą elastyczność rodzicom i kompleksową opiekę dzieciom. Na szczęcie aby koszty podwyższenia standardów nie obciążały zbytnio kieszeni rodziców ani budżetu gmin podjęto również działania nad przyznawaniem gminom subwencji oświatowych.

Wprowadzone rozwiązania zapewniają rodzicom możliwość podjęcia szybszej aktywności zawodowej. Żłobki o wyższym standardzie, z większą ilością miejsc oraz kluby dziecięce, dzienny opiekun i niania (nowe formy sprawowania opieki na dziećmi) umożliwią indywidualne dopasowania oczekiwań rodziców co do formy sprawowanej nad ich pociechami opieki, do ich potrzeb. Ponadto ustawa wprowadza obowiązek opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez ZUS za nianię świadczącą usługę „sprawowania opieki nad dziećmi” od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia, co może się przyczynić do wyjścia etatowych niań ze strefy cienia oraz zwiększenia ochrony socjalnej osób zatrudnionych jako nianie. Natomiast osoby spełniające warunki ustawowe i posiadające niezbędne warunki lokalowe, mają szansę uzyskać status dziennego opiekuna i nowe miejsce pracy.

Wprowadzone regulacje dają młodym kobietom, chcącym sprawować opiekę nad dzieckiem po zakończeniu urlopu macierzyńskiego szansę na podjęcie pracy jako opiekun dzienny nad innymi dziećmi, co realnie promuje równość rodzinną i zawodową kobiet i mężczyzn. Gwarancję rzeczywistego wzrostu poziomu i jakości świadczonej opieki zapewnia nadzór nad żłobkami oraz klubami sprawowany przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta.

Autor: Alicja Pińkowska, prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi