W rytmie melodii: program zajęć taneczno - rytmicznych dla przedszkolaków

W rytmie melodii: program zajęć taneczno - rytmicznych dla przedszkolaków

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

I. Organizacja procesu kształcenia - metryczka programu

1.1. Autor programu i jego doświadczenie zawodowe

1.2. Nazwa przedmiotu, nazwa etapu kształcenia, liczba godzin kształcenia

1.3. Charakterystyka środowiska przedszkolnego

1.4. Adresat programu

1.5. Zakładane efekty realizacji

1.6. Zadania przedszkola oraz nauczycieli

 

II. Założenia teoretyczne programu

2.1. Koncepcja teoretyczna i filozofia programu

2.2. Szczegółowe cele edukacyjne- kształcenia i wychowania

2.3. Treści nauczania

2.4. Opis założonych osiągnięć dziecka po zakończeniu etapu edukacyjnego

 

III. Procedury osiągania celów - metody pracy

3.1. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania

3.2. Zakres i kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć dziecka

3.3. Ewaluacja konstrukcji programu

Przykładowe scenariusze zajęć

Zakończenie

Bibliografia

 

WSTĘP

 

Polska pedagogika współczesna stawia sobie za cel wykształcenie i wychowanie człowieka twórczego. Umiejętność twórczego myślenia najprościej jest kształcić poprzez praktyczną działalność artystyczną. „Muzyka i ruch w zaraniu naszej cywilizacji były organicznie ze sobą związane”. Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo lubi różnego rodzaju zabawy taneczno-rytmiczne, wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji muzycznej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.

 

Działalność taneczno-rytmiczna  stanowi jedną z form aktywności dziecka. Jej szczególne znaczenie polega przede wszystkim na tym, że zespala ona ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Działalność ta stwarza także dziecku szerokie pole do realizacji jego możliwości i pobudza do muzyczno-ruchowego wyrażania swoich odczuć. Daje mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Jest wyrazem jego wewnętrznej energii, uspokaja je, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Wartość tego działania nie tkwi w produkcie finalnym aktu twórczego, a w samym procesie tworzenia. Wartością samą w sobie jest proces twórczego myślenia i samodzielnego odkrywania własnych możliwości. Zajęcia taneczno-rytmiczne umożliwiają zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, przemawiają do wyobraźni, pozwalają wyrazić siebie, pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego Ja. 

 

Muzyka i ruch angażuje całą osobowość dziecka. „Aktywne wychowanie przez sztukę kieruje na właściwą drogę proces wychowawczy, pobudza wyobraźnię, daje możliwości poszukiwania własnych dróg twórczych i pozwala na rozwój osobowości”. Czynnikiem budującym rytm jest improwizacja jako wyraz twórczej postawy. Rytm uczy dzieci koncentrować uwagę, wyrabia pamięć, stwarza radosny nastrój w czasie zajęć. Dziecko już od najmłodszych lat swego życia odczuwa potrzebę ruchu, zabawy oraz kontaktu ze sztuką. Dzięki włączeniu w tok zajęć muzyki i rytmu, ruchy dzieci stają się bardziej płynne i harmonijne, łatwiej zapamiętują nowe kombinacje, pamięć staje się bardziej „plastyczna”. Ułatwia to dzieciom rozwijanie i wzbogacanie ich inwencji twórczej.

 

Muzyka w sposób wręcz magiczny jest w stanie otworzyć wnętrze dziecka. Dzięki temu dziecko może coraz lepiej wyrażać samego siebie w formie najbardziej naturalnej dla człowieka, czyli w ruchu. Dziecko nabiera większej pewności siebie oraz staje się bardziej otwarte na przekazywane mu możliwości. Wszystko to prowadzi do lepszych wyników w nauce. Podstawowym zadaniem umuzykalnienia dzieci jest budzenie zainteresowań oraz rozwijanie muzykalności i zdolności tanecznych. Dokonuje się to przez rozwijanie różnych form kształcenia, głównie przez aktywne angażowanie dzieci w działanie. 

 

I. Organizacja procesu kształcenia - metryczka programu

 

1.1. Autor programu i jego doświadczenie zawodowe

 

Autorem programu jest mgr ….., nauczycielka wychowania przedszkolnego w …………….W placówce tej pracuje od 5 lat, obecnie jest wychowawczynią grupy dzieci 4-letnich. Podjęła studia podyplomowe w zakresie „Taniec i rytmika” po to, by móc prowadzić zajęcia taneczno-rytmiczne w przedszkolu. Ważnym argumentem przy pisaniu programu okazała się obserwacja codziennych zajęć dzieci, które najczęściej i najchętniej po zakończeniu zajęć siadają przed telewizorem lub komputerem. Przy odrobinie dobrych chęci można to zmienić. Propozycją są zajęcia taneczno-rytmiczne.

 

1.2. Nazwa przedmiotu, nazwa etapu kształcenia, liczba godzin kształcenia

 

Program "W rytmie melodii" przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nie odnosi się do konkretnej grupy wiekowej. W całości poświęcony jest twórczej aktywności muzycznej i tanecznej dziecka. W przedszkolu zajęcia taneczno-rytmiczne odbywać się będą w formie grupowej. Dzieci z poszczególnych grup wiekowych będą spotykały się w sali gimnastycznej, by tam przy akompaniamencie instrumentu, muzyki zapisanej na płytach CD uczestniczyć w takich zajęciach. Na prowadzenie tego przedmiotu nauczyciel ma 32 godziny rocznie. Umuzykalnianie odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 30 minut.

 

1.3. Charakterystyka środowiska przedszkolnego

 

Proces kształcenia odbywać się będzie w ……… . Jest to placówka wiejska, położona w pobliżu dostępnego obiektu sportowego, jakim jest hala sportowa. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów. Do przedszkola uczęszcza 110 dzieci zróżnicowanych wiekowo. Zajęcia odbywać się będą w przedszkolu w odpowiednio przygotowanej do tego sali gimnastycznej.

 

Właściwą realizację programu wyznacza baza dydaktyczna przedszkola, którą powinno stanowić dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć i potrzeb dziecka. Obejmuje ono:

- dobrze wyposażoną salę do zajęć: narzędzia pracy, materiały do zajęć muzycznych

- bogaty zbiór płytoteki fachowej

- filmy dvd o tematyce tańca.

 

W realizacji programu ważną rolę przypisuje się również nauczycielowi, który inspiruje i wzbudza aktywność muzyczną dziecka poprzez:

- zorganizowanie właściwego środowiska (m.in. udostępnienie miejsca, materiałów i przyborów do podejmowania i prezentowania twórczości artystycznej przez dzieci),

- rozbudzanie wiary we własne siły,

- rozwijanie zainteresowań tanecznych i zdolności wykazywanych w tym kierunku,

- wyzwalanie radości i satysfakcji z efektów własnej pracy.

 

1.4. Adresat programu

 

Adresatem programu są dzieci w wieku 3-6 lat, są to zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.

Program ma charakter:

- podmiotowy (cele edukacyjne są związane z zainteresowaniami i uzdolnieniami dziecka),

- czynnościowy (dzieci wykazują się określonymi umiejętnościami, poszerzają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności)

- funkcjonalny (treści są podporządkowane kształceniu umiejętności muzyczno - ruchowych).

 

Program ten łączy w sobie elementy tańca klasycznego, tańca towarzyskiego, współczesnego, ludowego, tańców integracyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej. Na zajęciach dzieci zapoznają się z treścią piosenek, określą ich charakter i nastrój, poznają linię melodyczną utworów. Podejmą wspólny i solowy śpiew, będą doskonaliły wyczucie rytmu, swobodnie wykonywały poszczególne elementy, co z kolei umożliwiać będzie łatwiejsze opanowanie prostych kroków np. do tańców ludowych. Poza tym zostaną wprowadzone w nastrój słuchanej muzyki, a instrukcje słowne nauczyciela pobudzą wyobraźnię dziecięcą, wprowadzając w świat przedstawiony w utworze muzycznym.

 

Doceniając wartości twórczej aktywności i obserwując rozwój twórczości artystycznej dzieci przedszkolnych, ich pierwsze sukcesy i osiągnięcia, zdecydowałam się opracować program własny "W rytmie melodii ". Program jest opracowany na podstawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr. 4, poz. 17) i rozszerzony o treści programowe z programu "Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej z wydawnictwa MAC.

 

1.5. Zakładane efekty realizacji

 

Zakładane efekty realizacji:

-stworzenie warunków do osiągnięcia w maksymalnym zakresie umiejętności, jakie dziecko może osiągnąć korzystając z tego typu zajęć,

-wzbudzenie zainteresowania światem muzyki w jej różnych aspektach,

-wspomaganie dzieci w rozpoznawaniu ich własnych uzdolnień i możliwości.

 

Realizacja programu zależy od grupy dzieci, dla których nauczyciel spośród treści zawartych w programie wybierze te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.

 

 

1.6. Zadania przedszkola oraz nauczycieli

 

Pełny program zajęć znajduje się ->> TUTAJ

 

Autor: Aneta Kołodziejska - nauczycielka wychowania przedszkolnego

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi