„Wiosenne kłopoty zajączka Śmigacza” scenariusz zajęć matematycznych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Wiosenne kłopoty zajączka Śmigacza” scenariusz zajęć matematycznych
Oceń
{

„Wiosenne kłopoty zajączka Śmigacza”- Doskonalenie znajomości liczb i cyfr w zakresie dostępnym  dziecku.

Cel:
- kształtowanie umiejętności liczenia: rozszerzanie zakresu liczenia i ustalanie ile jest policzonych obiektów;
- wyzwolenie wielostronnej aktywności dzieci przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie.
- rozwijanie zainteresowania znakami graficznymi symbolizującymi liczbę;
- uświadomienie w jaki sposób należy poprawnie liczyć przedmioty.

Forma organizacji pracy: - grupowa, indywidualna

Metody: czynna – zadań stawianych dziecku do wykonania

Dziecko:   
- zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie i praktycznie zastosować;
- kojarzy liczbę elementów z jej odpowiednikiem;
- potrafi tworzyć ciągi liczbowe;       
- potrafi wskazać liczbę następną i poprzednią;
- zna miejsce liczby w szeregu;
- przestrzega uzgodnionych umów;
- uczy się wytrwałości i samodzielności w wykonywaniu zadań;
- potrafi poradzić sobie z emocjami i rozumnie zachować się w sytuacjach trudnych pełnych napięć;
- dokłada przedmioty i liczy je razem, zabiera przedmioty i liczy dla ustalenia, ile zostało;
- umie  nabyte umiejętności  zastosować w praktycznym działaniu;
- myśli logicznie i samodzielnie;
- wie jak należy współdziałać i współpracować w zespole;
- dziecko prawidłowo reaguje ruchem na słuchaną muzykę;
- potrafi rozpoznać cyfry pisane i drukowane i odczytać wyrazy;
- potrafi określić liczbę elementów zbioru i porównać liczebność zbiorów;
- liczy na miarę swoich możliwości;
- umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym;
- umie rozróżnić błędne liczenie od poprawnego;

Pomoce:
Liczmany/ kamyki, korale, motyle, pszczoły, kwiatki, plansza  wiosenna łąka, cyfry pisane i drukowane, kartoniki z imionami dzieci, kody do zadań na dywanie nagranie CD muzyka do zabawy ruchowej, karty pracy, zajączek.

Przebieg:
1. Przywitanie się dzieci z zajączkiem Śmigaczem.
2. Korygowanie przez dzieci błędów w liczeniu popełnianych przez zajączka.
3. Określanie przez dzieci  swojego wieku, dobieranie odpowiedniej ilości kamyczków oraz  przyporządkowanie cyfry.
4. Wykonanie poszczególnych zadań o które prosił zajączek Śmigacz.
- Zaznaczenie na planszy ile jest kwiatów na łące, ile pszczół i motyli.
- Określanie czy każdemu owadowi przyporządkowany jest kwiat.
- Przeliczanie ile owadów pozostało bez kwiatów.
- Tworzenie ciągu liczbowego.
5. Wykonanie zadań  w grupach.
6. Zaproszenie dzieci do zabawy ruchowej przy  piosence „Wiosna”.
7. Nagrodzenie dzieci przez zajączka Śmigacza – karty pracy dostosowane do indywidualnych możliwości i umiejętności dzieci./ dziecko zaznacza wykonane zadanie kartonikiem ze swoim imieniem.

Opracowała: mgr Marzena Sadurska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi