Zasady ruchu znamy, uśmiechnięte buzie mamy - scenariusz zajęć dydaktycznych

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Zasady ruchu znamy, uśmiechnięte buzie mamy - scenariusz zajęć dydaktycznych
Oceń
Drukuj

Scenariusz zajęć przeprowadzonych dla grupy dzieci 3, 4, 5-letnich w PM nr 102 w Łodzi.

Scenariusz zajęć przeprowadzonych dla grupy dzieci 3, 4, 5-letnich w PM nr 102 w Łodzi.


Obszar diagnozy:

 • Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń.

Temat:

 • Zasady ruchu znamy, uśmiechnięte buzie mamy.

Podstawa programowa:

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach).
 • Pozostałe obszary z podstawy programowej: obszar 1, 3, 8, 13.

Cele główne:

 • Kształtowanie postaw i zachowań właściwego przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie świadomości i dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.
 • Wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach.

Cele operacyjne – dziecko:

 • wie, w którym miejscu i jak przechodzić przez ulicę z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji;
 • rozróżnia kolory i wymienia kolory świateł na sygnalizatorze oraz opisuje co każde oznacza;
 • właściwie reaguje na podnoszone przez nauczyciela koła symbolizujące światła na sygnalizatorze;
 • rozróżnia sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na drodze, wymienia je i opisuje;
 • pamięta tekst wiersza oraz piosenki i właściwie go interpretuje.
 • rozwiązuje zagadki słuchowe i różnicuje zdania prawdziwe i nieprawdziwe;

Metody pracy:

 • Oparte na aktywności dziecka: rozwiązywanie zagadek, oglądanie ilustracji, wypowiedzi dziecka, działanie, śpiew, ruch, taniec.
 • Oparte na aktywności nauczyciela: rozmowa, pokaz, instrukcja, objaśnienie, pochwała, śpiew, ruch.

Formy pracy:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:

 • koła w dwunastu kolorach, płyta cd, ilustracje, makiety, karty pracy, zagadki dla dzieci, buzie smutne i uśmiechnięte.

Przebieg:

1. Powitanie dzieci przez nauczyciela. Utworzenie dużego koła na dywanie, odśpiewanie w pozycji stojącej, grupowej piosenki rozpoczynającej zajęcia:
Podajmy sobie ręce
i stwórzmy duże koło,
zabawą i piosenką
witamy się wesoło x2

2. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć poprzez rozłożenie na dywanie kół w dwunastu kolorach i dużego czarnego prostokąta przedstawiającego sylwetę sygnalizacji świetlnej. Zadanie dzieciom pytania, które z tych kolorów możemy spotkać przechodząc przez ulicę z sygnalizacją świetlną? Dzieci odpowiadają jakie kolory występują na sygnalizatorze, wybrane dzieci wyszukują z pozostałych kolorów kolor czerwony, zielony i żółty i umieszczają je na sylwecie sygnalizatora.

3. Zabawa ruchowa „Światła”. Nauczyciel trzyma w dłoniach 3 koła (czerwone, zielone, żółte) zadaniem dzieci jest chodzenie po sali bez potrącania się i właściwe reagowanie na podnoszone do góry przez nauczyciela koła. Jeśli nauczyciel podniesie do góry koło czerwone - dzieci stają nieruchomo, koło zielone – dzieci poruszają się dalej, koło żółte – dzieci zwalniają, obserwując czy nauczyciel bierze w dłoń koło z kolorem czerwonym czy zielonym.

4. Rozmowa z dziećmi w kręgu na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy i w jej obrębie wspierana makietami obrazków przedstawiających różne sytuacje (dzieci grające w piłkę blisko ulicy, dzieci przechodzące przez ulicę w miejscu do tego nie wyznaczonym, dzieci przechodzące na czerwonym świetle) opisywanie przez dzieci ilustracji i przewidywanie przez dzieci następstw niewłaściwych zachowań oraz ustalenie czy były one właściwe czy nie i dlaczego.

5. Przypomnienie dzieciom wiersza W. Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. Wspólne mówienie tekstu nauczyciela z dziećmi wraz z określaniem kierunków – strony prawej i lewej)  

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
Mogą przez nią przejść przechodnie.

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi