Zawody naszych rodziców - scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

Zawody naszych rodziców - scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich
5.0
5 ocen
Oceń

Cele główne:

- zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy,
- kształtowanie pojęć matematycznych z El. Matematyki, E. Gruszczyk - Kolczyńskiej: kształtowanie w umysłach dzieci świadomości schematu własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni.

 

Cele operacyjne (dziecko):
- przełamuje lęk podczas występów przed większą liczbą osób podczas recytacji wiersza i śpiewania piosenek (dzieci4L),
- wzbogaca swój słownik o nazwy zawodów,
- zna zawody swoich rodziców,
- pogłębia relacje z dziećmi z innych grup wiekowych,
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
- uczy się współdziałać w grupie zróżnicowanej wiekowo,
- poprawnie rozwiązuje zagadki,
- odgrywa krótkie scenki pantomimiczne,
-  porozumiewa się bez słów (świadomość schematu swego ciała) - stopniowanie trudności, dziecko intuicyjnie wybiera stopień wykonywanego zadania,
- poznaje określenia słowne dotyczące stosunków przestrzennych (stopniowanie trudności, dziecko intuicyjnie wybiera stopień wykonywanego zadania).

 

Metody:
- oparte na aktywności dziecka: taniec, śpiew, reagowanie na sygnały dźwiękowe, uporządkowanie ilustracji, swobodna wypowiedź, rozwiązywanie zagadek, drama,
- oparte na aktywności nauczyciela: pokaz, taniec, śpiew, czytanie zagadek, przydzielanie zadań, zadawanie pytań, pogadanka.
 
Formy organizacji: indywidualna, zbiorowa, grupowa.
 
Środki dydaktyczne: plansze z zawodami, z narzędziami charakteryzującymi dany zawód, wiersz, płyta CD z nagraniami piosenek, kartoniki  ilustrujące auto, lusterko, czapka kucharza.
 
Przebieg zajęć:

 

1. Pląs i śpiew piosenki z pokazywaniem - „Na sygnale”.

 

Ustawienie w kręgu, marsz po kole, śpiew z gestykulacją. Zaproszenie laureatów do wspólnej zabaw.

 

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć - wysłuchanie wiersza.

 

Czesław Janczarski - „O co dbają dyżurni”

 

Dbają, by kwiatkom nie brakło wody,
By srebrne rybki nie były głodne
A po zabawie, żeby od razu
Każdy samochód mknął do garażu
Czyszczą futerka misiom wesołym,
Niesforną piłkę znajdą pod stołem.
Dbają o świeże ziarna w karmniku
I o porządek w każdym kąciku.
Znajdą zgubiony kapeć malucha
Naszych dyżurnych musimy słuchać!

 

3. Rozmowa na temat treści usłyszanego wiersza.

 

Jakie korzyści płyną z pracy ludzi? Odgadywanie zawodów na podstawie prac laureatów konkursu. Próba odpowiedzi na pytanie: który z zawodów, waszym zdaniem jest najważniejszy ? Dzieci powinny dojść do wniosku, że wszystkie zawody są jednakowo ważne, wszystkie się wzajemnie uzupełniają.

 

4. „Jaki zawód pokazuję?”.

 

Kształtowanie świadomości schematu swego ciała. Zagadki ruchowe, pokazywanie zawodu z ilustracji, czyli pantomima: potrafię porozumieć się bez stów (stopniowanie trudności, dziecko intuicyjnie wybiera stopień wykonywanego zadania).

5. Zabawa ruchowa „Fryzjer”.

 

Kształtowanie świadomości schematu ciała, umiejętności orientowania się w przestrzeni. Znajomość pojęć typu: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu itp. ( stopniowanie trudności, dziecko na miarę swoich możliwości wybiera stopień wykonywanego zadania).

Część dzieci siada na krzesła i odgrywa rolę klientów salonu fryzjerskiego, a pozostali uczestnicy są fryzjerami. Na hasło:
- mycie – myją głowy,
- ręcznik – wycierają głowę,
- strzyżenie – udają obcinanie włosów (z prawej strony, z lewej strony),
- czesanie – czeszą klienta (z przodu, z tyłu),
- suszenie – suszą włosy (na górze, na dole),
- lustro – pokazują lusterko (przed, za),
- pożegnanie – podają sobie ręce,
- marsz – fryzjer sprząta, a klient chodzi między krzesłami.

 

Na ponowne hasła następuje zamiana miejsc.
 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi