Zimowe zabawy: konspekt zajęć hospitowanych w grupie 5 i 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Zimowe zabawy: konspekt zajęć hospitowanych w grupie 5 i 6 latków
3.4
5 ocen
Oceń
{

GRUPA: 5-6 –latki

TEMAT TYGODNIA: Zimowe zabawy.

TEMAT DNIA: Moje ulubione zabawy na śniegu.

GRUPA: 5-6 –latki

TEMAT TYGODNIA: Zimowe zabawy.

TEMAT DNIA: Moje ulubione zabawy na śniegu.


TREŚCI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

 

1. 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,
1. 2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych,
2. 1) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
3. 1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
3. 2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,
3. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach,
5. 3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości,
7. 2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską),
8. 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu,
9. 1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,
13. 1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego,
14. 4) słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, interesuje się książkami,
14. 6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
14. 7) zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe),
9) interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania

CELE OGÓLNE:

 

- wprowadzenie litery  S, s, na podstawie wyrazu sanki,
- rozwijanie poprawnej wymowy i umiejętności językowych w proponowanych zabawach.

CELE OPERACYJNE - dziecko:

 

- świadomie i czynnie uczestniczy w zajęciach,
- wypowiada się na określony temat,
- zna obraz graficzny, nazwę i brzmienie głoski i litery „S, s”,
- wie, że „S, s” jest spółgłoską,
- podaje przykłady wyrazów zawierających głoskę „s”,
- dzieli wyrazy na sylaby i głoski,
- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,
- przelicza w zakresie trzech,
- potrafi współdziałać w grupie.
           
METODY:

 

- czynnościowa – zadań stawianych do wykonania, 
- słowna – rozmowa, ćwiczenia logorytmiczne, instruktaż.

FORMY:

 

-  praca indywidualna,
- praca zbiorowa,
- praca w grupach.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: nagrania muzyczne piosenek : „Nie chcę cię znać”, „Lepimy bałwanka”, „Muzyka relaksacyjna”, treść opowiadania „Zimowa bajka”, po trzy „śniegowe kule” dla każdego dziecka, obraz graficzny liter „s, S”, pocięte z białej bibuły „płatki śniegowe”, cztery arkusze papieru, klej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

1. Powitanie pani wicedyrektor i dzieci.

 

2.  Zabawa muzyczno - ruchowa „Nie chcę cię znać”.

 

3. Zapoznanie z celem zajęć.

 

4. Przypomnienie poznanych liter.

 

5. Słuchanie opowiadania logopedycznego nauczycielki, pt. „Zimowa bajka”.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi